Śp. prof. dr hab. n. med.

Jerzy Majkowski

1928 - 2019

Afiliacja, adres kontaktowy

Centrum Diagnostyki i Leczenia Padaczki

Fundacja Epileptologii

tel. 22 858-29-07, fax 22 642-74-34

mail: sekretariat@fptm.pl

www.fptm.pl

Specjalizacje

neurologia, epileptologia, neurofizjologia

Certyfikat epileptologa European Epilepsy Academy, nauczyciel epileptologii

Uczelnia i rok ukończenia studiów

Akademia Medyczna w Warszawie

1952 rok

Praca zawodowa

1952-1974 – Klinika Neurologii AM w Warszawie

1952-1990 – kierownik Pracowni EEG i  Neurologii Doświadczalnej CSK AM w Warszawie

1974-1979 –  kierownik Oddziału Neurologii Ośrodka Naukowo-Dydaktycznego AM w Warszawie

1979-1986 – kierownik Department of Clinical and Experimental Neurophysiology, New York State Institute For Basic Research in Developmental Disabilities (NYSI), oraz wizytujący profesor w New York University, Medical Center

1987-1998  – organizator i kierownik Kliniki Neurologii i Epileptologii CMKP w Warszawie

1992 – członek prezydium Zespołu ds. Specjalizacji z Neurologii w MZiOS

1995-1998 – Konsultant Regionalny Neurologii

1993 – założyciel Fundacji Epileptologii: działalność usługowa, dydaktyczna, naukowa, wydawnicza (www.epielpsy.pl).

Centrum Diagnostyki i Leczenia Padaczki.

Praca dydaktyczna

1952-1979 – szkolenie studentów neurologii IV i V roku Wydziału Lekarskiego AM

1974 – pełnomocnik rektora ds. organizacji II Wydziału Lekarskiego

1975- 1978 – dziekan II Wydziału Lekarskiego AM

1979-1986 – wykłady dla lekarzy, psychologów i pracowników socjalnych z zakresu padaczki i elektrodiagnostyki organizowanych przez Departament Zdrowia Stanu Nowy Jork i przez NYSI w USA

1987-1998 – prowadzenie wykładów dla lekarzy z zakresu epileptologii i elektrofizjologii mózgu w ramach CMKP.

Organizacja konferencji krajowych i międzynarodowych z zakresu epileptologii i elektroencefalogii.

Praca naukowa

  1. elektrofizjologiczne wykładniki procesu uczenia się i pamięci u zdrowych zwierząt i z uszkodzeniami różnych struktur mózgu
  2. elektrofizjologiczne badania epileptogenezy padaczki doświadczalnej (modele glinu i kindlingu)
  3. ochronna rola gleju w profilaktyce padaczki pourazowej
  4. ocena działania profilaktycznego i terapeutycznego leków przeciwpadaczkowych w modelach zwierzęcych i w klinice (II i III faza)

W oparciu o doświadczalne badania własne sformułowano następujące hipotezy:

1. u podstaw epileptogenezy leżą mechanizmy torowania  i neuroplastyczności – właściwe procesowi uczenia i  zapamiętywania (model kindlingu)

2. bioelektryczne wyładowania potencjałów padaczkokształtnych mózgu –  modyfikując czynność innych neuronów – mogą  prowadzić  do rozwoju padaczki,  zaburzeń funkcji poznawczych i/lub zaburzeń psychotycznych

3. prospektywne badania skutków urazów mózgu u ludzi pozwoliły wysunąć hipotezę o ochronnej roli gleju w rozwoju epileptogenezy wywołanej jonami żelaza z uwolnionej hemoglobiny

4. badania elektrofizjologiczne wpływu uszkodzeń tworu siatkowego pnia mózgu i struktur swoiście czuciowych (drogi słuchowe) na proces uczenia u zwierząt wykazały, że w tzw. aktywującym nieswoistym wstępującym układzie siatkowatym pnia mózgu istnieją drogi względnie swoiste (paraswoiste), które biorą udział w procesie uczenia (rehabilitacji).

Ponad 500 publikacji, 15 książek, autor, redaktor w jęz. polskim i angielskim

Kierownictwo ważniejszych projektów naukowych

Ogólnopolskie badania „Padaczka 2000” dotyczące leczenia chorych z padaczką, grant Fundacji Epileptologii, Prospektywne badania kosztów padaczki, grant NCBiR nr 13-0048-04/2008

Współpraca krajowa i międzynarodowa

Brain Research Laboratories, New York Medical College, New York, prof. Roy John: Elektrofizjologenne wykładniki procesów uczenia u zwierząt, programy ilościowej oceny czynności EEG; Komputerowe programy wykrywania iglic vs. Ocena wizualna zapisu EEG 1962 – 1986.

Klinika Neurologii i Epileptologii, Uniwersytet w Ulm, Niemcy: Patogeneza napadów psychogennych i ich leczenie. prof. W. Fröscher 1990-2000.

Klinika Neurologii, Uniwersytet Ancona, Włochy: Prospektywne badania epileptogenezy u ludzi po urazach mózgu – badania EEG+MR mózgu 1991-2000.

Badania międzynarodowe oceny nowych leków p/padaczkowych faza II i III, 1990-2016: LTG, TPM, TGB, LEV, Brivaracetam, YKP289C017, UCBNO1125, UCB1379.

Przynależność do towarzystw naukowych i pełnione funkcje

Polskie Towarzystwo Neurologiczne - 1954

Polskie Towarzystwo Neurofijzologii Klinicznej (PTNK) (d. Pol. Tow. EEG i  Neurofiz. Klin.) - 1975

Polskie Towarzystwo Epileptologii, (d. Oddział Polski Międzynarodowej Ligi) – 1967

Towarzystwo Naukowe Warszawskie (TNW) – 2000

Federacja Polskich Towarzystw Medycznych ( FPTM) – 2007

International Federation of Clinical Neurophysiology (IFCN) – 1976-1990

International League Against Epilepsy (ILAE) – 1990-2002

European Epilepsy Academy (EUREPA) – 1997-2005

PTNK – pierwszy prezes – 1975, członek zarządu głównego – 1980-1997

PTE – sekretarz – 1967-1975, prezes 1976 – 2009; ustępujący prezes – 2003 – 2005

TNW – prezes Wydziału Nauk Lekarskich – 2006

FPTM – pierwszy prezes, 2007 - obecnie

IFCN, członek: Committee of Awards, Committee of Constitution, Committee of Education – 1976-1990, członek Executive Committee of IFCN – 1990-1993;

ILAE – członek, Commission of Classification and Terminology, Commission for European Affairs, Commission on Therapeutic Strategies, przewodniczący Subcommission on Polytherapy and Drug Interaction – 1990 – 2002

EUREPA – współorganizator, członek Zarządu i Scientific Advisory Board – 1997 – 2005

European Concerted Action and Research in Epilepsy –  członek, 1999- 2005

Komisja Neurofizjologii Klinicznej PAN, przewodniczący, 1967 – 1981; Komisja Padaczki Komitetu Nauk Neurologicznych PAN – sekretarz, przewodniczący – 1967 – 1978; Komitet Nauk Neurologicznych PAN – członek, 1972 – 1979; Rada Towarzystw Naukowych, członek, 1994 – wiceprezes, członek Prezydium

Kapituła Medalu „ Gloria Medicinae”

PTL, członek 2000 - obecnie

Zespół ds. Upowszechniania Nauki i Informacji Naukowej MNiSzW – 1997 – 2004

członek honorowy 6 towarzystw ( zagranicznych i krajowych)

Honorowy Prezes PTE