Statut Federacji Polskich Towarzystw Medycznych

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1.

Związek stowarzyszeń pod nazwą Federacja Polskich Towarzystw Medycznych, zwana w skrócie FPTM, jest organizacją polskich naukowych towarzystw medycznych oraz innych towarzystw działających na rzecz zdrowia i zapobiegania chorobom społecznym na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. Członkami Federacji mogą być polskojęzyczne naukowe towarzystwa medyczne działające poza granicami kraju.

§2.

FPTM jako związek stowarzyszeń posiada osobowość prawną.

§3.

Terenem działalności FPTM jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej a siedzibą jego władz jest m. st. Warszawa.

§4.

FPTM używa znaku oraz pieczęci okrągłej i podłużnej z napisem „Federacja Polskich Towarzystw Medycznych” i w języku angielskim „Federation of Polish Medical Societies”, w skrócie FPMS.

 

 

Rozdział II

Cele i środki działania

§5.

Celem FPTM jest:

 1. Integracja działalności naukowych towarzystw medycznych oraz działających na rzecz zdrowia społeczeństwa.
 2. Inicjowanie i promowanie naukowych, dydaktycznych i zawodowych działań medycznych, głównie o charakterze interdyscyplinarnym.
 3. Upowszechnianie wiedzy w zakresie ochrony zdrowia i nauk medycznych.
 4. Uczestniczenie w kształtowaniu właściwej postawy społecznej i etycznej środowiska medycznego.
 5. Współpraca krajowa i międzynarodowa z organizacjami o pokrewnych celach.
 6. FPTM może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń.

§6.

FPTM realizuje cele określone w §5. przez:

 

 1. Wspomaganie działań towarzystw zrzeszonych w FPTM z pełnym poszanowaniem ich samodzielności.
 2. Reprezentowanie towarzystw zrzeszonych w FPTM wobec:

2.1. organów administracji publicznej,

2.2. organizacji społecznych i samorządowych.

 1. Przedstawianie na forum krajowym i międzynarodowym spraw związanych ze statutową działalnością FPTM.
 2. Organizowanie konferencji naukowych poświęconych interdyscyplinarnym badaniom, nauczaniu i upowszechnianiu wiedzy medycznej.
 3. Popieranie i upowszechnianie nauki i wiedzy medycznej.
 4. Zajmowanie stanowiska opiniodawczego w sprawach dotyczących celów FPTM.
 5. Organizowanie systemu informacji dla towarzystw medycznych.
 6. Występowanie z wnioskami do odpowiednich władz o nadanie odznaczeń i wyróżnień dla zasłużonych członków towarzystw medycznych.

 

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

§7.

Członkowie FPTM dzielą się na:

 1. zwyczajnych,
 2. wspierających,
 3. honorowych.

§8.

 1. Członkiem zwyczajnym może być każde towarzystwo medyczne o charakterze naukowym i zawodowym działającym na rzecz zdrowia i profilaktyki chorób.
 2. Prawo członka zwyczajnego FPTM nabywa towarzystwo na mocy uchwały Rady Głównej FPTM, podjętej na wniosek zarządu głównego lub walnego zgromadzenia (stosownie do statutu) wnioskującego towarzystwa.
 3. Nabycie praw członka zwyczajnego FPTM nie narusza samodzielności poszczególnych towarzystw.
 4. Towarzystwo, które jest członkiem FPTM jest reprezentowane przez swego przedstawiciela lub jego zastępcę upoważnionego przez zarząd główny tego towarzystwa.

§9.

Członkowie zwyczajni FPTM:

 1. Mają czynne i bierne prawo wyboru do władz Federacji.
 2. Mogą odwoływać się od uchwał Rady Głównej FPTM do Walnego Zgromadzenia FPTM.

§10.

Członkowie zwyczajni FPTM są obowiązani brać udział w realizowaniu zadań, przestrzegać statutu i uchwał władz FPTM oraz opłacać składki członkowskie.

§11.

Przynależność członka zwyczajnego FPTM ustaje w przypadku:

 1. Wystąpienia z FPTM.
 2. Rozwiązania FPTM lub towarzystwa będącego jego członkiem.
 3. Niezapłacenia składki członkowskiej przez okres 1 roku – mimo 2 krotnego pisemnego przypomnienia przez Radę Główną FPTM.

§12.

 1. Członkiem wspierającym FPTM może być osoba prawna, która wyraża chęć wspierania realizacji zadań FPTM.
 2. Prawa członka wspierającego FPTM nabywa się na mocy uchwały Rady Głównej FPTM.
 3. Członek wspierający FPTM ma prawo udziału w Walnych Zgromadzeniach z głosem doradczym.
 4. Członek wspierający może być zapraszany na posiedzenie Rady Głównej FPTM.
 5. Członek wspierający opłaca składki rocznie w zadeklarowanej kwocie, której wysokość powinna być podana we wniosku o przyjęcie do FPTM.
 6. Do członka wspierającego FPTM stosuje się odpowiednio przepisy § 11.

§13.

 1. Członkiem honorowym może być osoba prawna o szczególnych zasługach dla rozwoju społecznego ruchu naukowego.
 2. Godność Członka Honorowego nadaje Rada Główna.

 

Rozdział IV

Władze FPTM

§14.

 1. Władzami FPTM są:

1.1. Walne Zgromadzenie przedstawicieli towarzystw zwane dalej Walnym Zgromadzeniem.

1.2. Rada Główna, która pełni funkcje zarządu.

1.3. Komisja Rewizyjna.

 1. Kadencja władz FPTM trwa 4 lata.

§15.

 1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Rada Główna. Informacja o terminie, miejscu i porządku obrad jest przesyłana towarzystwom członkowskim drogą pocztową lub elektroniczną na co najmniej 2 miesiące przed ustaloną datą Walnego Zgromadzenia.
 3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się co 4 lata. Dla jego ważności i prawomocności podejmowanych uchwał niezbędna jest obecność 2/3 członków FPTM w pierwszym terminie. Jeżeli ten wymóg nie jest spełniony Walne. Zgromadzenie odbywa się w drugim terminie (1/2 godziny później) niezależnie od liczby członków. Uchwały Walnego. Zgromadzenia są podejmowane zwykłą większością głosów. W sprawach personalnych może być głosowanie tajne.
 4. W Walnym Zgromadzeniu biorą udział:

4.1. Z głosem stanowiącym upoważnieni przedstawiciele towarzystw członkowskich.

4.2. Z głosem doradczym – członkowie wspierający, członkowie honorowi i osoby zaproszone.

 1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

5.1. Ustalenie programu i kierunków działalności na okres kadencji.

5.2.Wybór Rady Głównej i Komisji Rewizyjnej.

5.3. Udzielenie absolutorium ustępującej Radzie Głównej, na wniosek Komisji Rewizyjnej po przyjęciu sprawozdań z działalności.

5.4. Uchwalanie zmian statutu FPTM na wniosek Rady Głównej lub 1/3 przedstawicieli towarzystw członkowskich uczestniczących w obradach.

5.5. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu FPTM i przekazaniu majątku.

5.6. Ustalanie wysokości składki członkowskiej.

5.7. Uchwalenie regulaminu działania Rady Głównej i Komisji Rewizyjnej.

5.8. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Rady Głównej.

§16.

 1. Rada Główna jest władzą FPTM w okresie między Walnymi Zgromadzeniami.
 2. Rada Główna składa się z prezesa, 4-6 członków oraz 2 zastępców członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie w tajnym głosowaniu. Rada Główna wybiera spośród swoich członków dwóch wiceprezesów, sekretarza i skarbnika na okres 4 lat. Jeżeli prezes nie może pełnić swojej funkcji, zastępuje go wskazany przez niego wiceprezes.
 3. W przypadku upływu kadencji dotychczasowi członkowie Rady Głównej pełnią swe funkcje do czasu wyboru nowej Rady.
 4. Uzupełnienie składu Rady Głównej następuje spośród wybranych przez Walne Zgromadzenie zastępców członków Rady Głównej.
 5. Do zadań prezesa Rady Głównej należy:

5.1. Zwoływanie co 4 lata Walnego Zgromadzenia , ustalanie porządku obrad i kierowanie obradami.

5.2. Zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Komisji Rewizyjnej, Rady Głównej lub 1/3 zrzeszonych towarzystw, ustalenie jego terminu nie później niż w ciągu 2 miesięcy od otrzymania wniosku. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie obraduje wyłącznie nad sprawami dla których zostało zwołane.

 1. Oświadczenia woli FPTM składa prezes Rady Głównej jednoosobowo lub jeden z wiceprezesów i sekretarz.
 2. Posiedzenia Rady Głównej odbywają się w miarę potrzeby, co najmniej 2 razy w roku. Uchwały Rady Głównej zapadają zwykłą większością głosów. Uchwały Rady są prawomocne, gdy w posiedzeniu uczestniczy prezes Rady lub wyznaczony wiceprezes i co najmniej 3 członków Rady.
 3. Do zadań Rady Głównej należy:

8.1. Wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia.

8.2. Zarządzanie majątkiem FPTM.

8.3. Przedstawianie sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zgromadzeniu.

 1. Rada Główna może występować z wnioskami o nadanie odznaczeń państwowych i wyróżnień.

§17.

Do zadań sekretarza Rady Głównej należy prowadzenie dokumentacji dotyczącej posiedzeń i działalności Rady Głównej i FPTM z wyłączeniem zakresu działalności finansowej.

§18.

Do zadań skarbnika Rady Głównej należy:

 1. Nadzór nad dokumentacją finansową FPTM.
 2. Monitorowanie składek członkowskich.

§19.

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym FPTM. W jej skład wchodzi 3-5 osób oraz 2 zastępców wybranych przez Walne Zgromadzenie.
 2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego składu przewodniczącego, jego zastępcę oraz sekretarza.
 3. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 50% członków komisji.
 4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

4.1. Kontrola działalności całokształtu działań FPTM pod względem celowości, rzetelności, gospodarności, legalności oraz zgodności z postanowieniami statutu i uchwałami Walnego Zgromadzenia i Rady Głównej FPTM.

4.2. Przeprowadzanie kontroli oraz przedstawienie wniosków i zaleceń pokontrolnych.

4.3. Przedstawianie Radzie Głównej sprawozdania z działalności co najmniej raz w roku.

4.4. Składanie sprawozdania z działalności na Walnym Zgromadzeniu.

4.5. Występowanie z wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującej Radzie Głównej.

4.6. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach Rady Głównej FPTM z głosem doradczym.

 1. W przypadku upływu kadencji, dotychczasowi członkowie Komisji Rewizyjnej pełnią swe funkcje do czasu wyboru nowej Komisji.
 2. Uzupełnienie składu komisji Rewizyjnej odbywa się spośród wybranych przez Walne Zgromadzenie zastępców członków.

 

Rozdział V

Majątek i fundusze FPTM

§20.

 1. Majątek FPTM stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
 2. Na fundusz FPTM składają się:

2.1. Wpływy ze składek członkowskich.

2.2. Zapisy i darowizny.

2.3. Dotacje i subwencje.

2.4. Wpływy z działalności statutowej i działalności gospodarczej.

§21.

FPTM może prowadzić działalność gospodarczą. Przedmiot działalności zawarty jest w załączniku do Statutu.

§22.

Rokiem rachunkowym i sprawozdawczym jest rok kalendarzowy.

§23.

Zmiany statutu uchwala Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów przy obecności powyżej 50% członków w I terminie lub w II terminie (1/2 godz. później) zwykłą większością głosów, niezależnie od liczby obecnych członków.

§24.

 1. Uchwałę o rozwiązaniu FPTM podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów przy obecności powyżej 50% członków w I terminie lub w II terminie (1/2 godz. później) – niezależnie od liczby obecnych członków.
 2. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu FPTM, Walne Zgromadzenie wyznacza komisję do przeprowadzenia likwidacji i określa cel, na który powinien być przeznaczony majątek FPTM.