prof. dr hab. n. med. Zofia Zwolska

Afiliacja, adres kontaktowy

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

Zakład Mikrobiologii

mail: z.zwolska@igichp.edu.pl

tel. 22 43 12 182

Specjalizacje

II ST. Mikrobiologia kliniczna

Uczelnia i rok ukończenia studiów

Uniwersytet Warszawski

wydział biologii, kierunek mikrobiologia

1963 rok

Praca zawodowa

asystent naukowy, doktor, kierownik pracowni Monitorowanej Terapii Gruźlicy, dr habilitowany, doc., profesor, Kierownik Zakładu Mikrobiologii, Krajowego Referencyjnego Laboratorium Prątka Gruźlicy – 1990-2010

Praca dydaktyczna

Kierownik specjalizacji z mikrobiologii klinicznej. Promotor prac licencjackich, doktoratów, opiekun habilitacji
Recenzent prac naukowych i dorobku do tytułu, recenzent projektów badawczych
Stały wykładowca na zagranicznych i krajowych kursach WHO z zakresu gruźlicy i innych chorób zakaźnych. Stałe wykłady dla studentów WUM anglojęzycznych
Gościnne wykłady na UW (IPSIR) i innych uniwersytetów
Wykładowca na kursach podyplomowych dla lekarzy, mikrobiologów, pielęgniarek, doktorantów i osób specjalizacyjnych się.
Popularyzacja wiedzy o gruźlicy - audycje radiowe, TV, wykłady, artykuły popularno-naukowe

Praca naukowa

Gruźlica, nowoczesna diagnostyka, monitorowanie leczenia i działań ubocznych, badania epidemiologiczne i molekularne nad transmisją gruźlicy w środowisku ludzi i zwierząt, badania molekularne u Mycobacterium, mutageneza, szczepionka BCG, poszukiwanie nowych leków przeciwprątkowych (3 patenty), gruźlica jako zakażenie szpitalne i choroba zawodowa, metody prewencji

Nagrody rektora WUM za rozdziały w podręcznikach, wystąpienia kongresowe itp.

I nagroda za pracę habilitacyjna od Towarzystwa Walki z Gruźlicą, nagrody od dyrektora IGiCHP, towarzystw naukowych, wyróżnienia PTCHP im. Prof. Janiny Misiewicz, Złoty Krzyż Zasługi od Prezydenta RP: „Zasłużony dla ochrony Zdrowia„ i inne

Kierownictwo ważniejszych projektów naukowych

1. Diagnostyka molekularna prątka gruźlicy. 2 wdrożenia.
2. Molekularna identyfikacja prątków gruźlicy występujących u chorych w Polsce. Utworzenie krajowego rejestru wzorów DNA
3. Gruźlica jako choroba zawodowa u personelu medycznego
4. Ocena stanu diagnostyki mikrobiologicznej gruźlicy w Polsce

Udział w 3 grantach EU: PAN-European Network for the study and clinical management of drug resistant tuberculosis. (Wieloośrodkowe badania laboratoryjne i kliniczne nad gruźlicą lekooporna w Europie).
Współwykonawca 8 grantów naukowych związanych z badaniami nad gruźlicą i poszukiwaniem nowych leków przeciwprątkowych

Współpraca krajowa i międzynarodowa

Konsultant WHO i EPHOS Health Consultant w Mongolii, Chinach, Indiach, na Syberii, w Kazachstanie, Kirgistanie i innych krajach do spraw gruźlicy, organizowanie sieci laboratoriów prątka gruźlicy , ośrodków walki z gruźlicą, wykłady , seminaria

Współpraca z kierownikami krajowych referencyjnych laboratoriów prątka w Europie i USA

Współorganizator wielu konferencji krajowych i zagranicznych, współpraca ze wszystkimi klinikami medycznymi w kraju i konsultantami, krajowymi,  głównie w zakresie gruźlicy

Członek wielu Rad Naukowych, vice przew.  Komisji Etycznej w IGICHP do 2015 r.

Przynależność do towarzystw naukowych i pełnione funkcje

Międzynarodowa Unia Przeciwgruźlicza, Międzynarodowe Towarzystwo Mykobakteriologów, Polskie Towarzystwo Chorób Płuc – różne funkcje m.in. członka ZG, sekretarza, Przew. Sekcji Gruźlicy, Sekcji Mikrobiologicznej, v-przew. Grupy ds. Historii, członkostwo honorowe, Polskie Towarzystwo Higieniczne, Polskie Towarzystwo Mikrobiologów (członkostwo honorowe), różne funkcje m.in. vice Przewodnicząca, Komitet mikrobiologii PAN, różne funkcje, V wydz. Towarzystwa Naukowego Warszawskiego